ĐIỀU LỆ

BẢN CÁO BẠCH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

THÔNG TIN KHÁC

Thông tin dành cho cổ đông
Điều lệ
Tên, hình thức, trụ sở chính, đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng...
Xem chi tiết
 
Đại hội đồng cổ đông
Xem chi tiết
Bản cáo bạch
Bao gồm: Các nhân tố rủi ro. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch. Các khái niệm. Tình hình và đặc điểm của tổ chức niêm yết. Cổ phiếu niêm yết.
Xem chi tiết
 
Quy chế quản trị nội bộ
Xem chi tiết
Báo cáo tài chính
Bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.
Xem chi tiết
 
Thông tin khác
Xem chi tiết
Báo cáo thường niên
Với phương châm phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả, Eximbank hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu trọng yếu khác mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã giao.
Xem chi tiết