Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi của Eximbank
Tầm nhìn:
Trở thành Ngân hàng thương mại chất lượng hàng đầu tại Việt Nam dẫn dắt bởi tính chuyên nghiệp và liêm chính.
Sứ mệnh:
  • Đáp ứng kỳ vọng khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm.
  • Cung cấp giải pháp tài chính và sản phẩm đa đạng, chất lượng cao, ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến.
  • Tạo môi trường làm việc nhằm khuyến khích và khen thưởng cho những nhân viên có năng lực và nhiệt huyết.
  • Tối ưu hóa giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng thông qua tăng trưởng ổn định trong hoạt động kinh doanh.
Giá trị cốt lõi:
  • Khách hàng trên hết và Dịch vụ tin cậy
  • Đạo đức kinh doanh và Minh bạch
  • Sáng tạo và Cải tiến.