NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Bao thanh toán xuất – nhập khẩu

1. Bao thanh toán
Bao thanh toán là hình thức cấp tín dụng của Eximbank cho bên xuất khẩu thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên xuất khẩu và bên nhập khẩu thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương.
Các dịch vụ bao thanh toán xuất khẩu:
 • Bảo đảm rủi ro tín dụng bên nhập khẩu.
 • Theo dõi khoản phải thu.
 • Ứng trước tiền hàng tối đa 90% trị giá khoản phải thu.
 • Thu hồi nợ.
2. Lợi ích của bao thanh toán
Đối với bên xuất khẩu
 • Tăng nguồn vốn lưu động để mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường.
 • Tăng lợi thế cạnh tranh khi bán hàng theo phương thức D/A và T/T trả chậm.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu.
 • Được bảo đảm rủi ro tín dụng bên nhập khẩu cho các khoản phải thu.
 • Được hỗ trợ thông tin tài chính, tình hình kinh doanh của bên nhập khẩu.
Đối với bên nhập khẩu
 • Không phải trả bất kỳ một khoản phí bao thanh toán nào.
 • Có thể mua hàng theo điều khoản thanh toán trả chậm.
 • Sử dụng tín dụng người bán để tài trợ vốn lưu động.
 • Thanh toán tiền hàng khi hàng hóa đáp ứng yêu cầu của hợp đồng ngoại thương.
 • Không mất thời gian mở L/C cho mỗi lần nhập hàng, không phải ký quỹ.
3. Hình thức bao thanh toán
Eximbank thực hiện bao thanh toán có quyền truy đòi.
4. Phương thức bao thanh toán
Bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức.
5. Đối tượng khách hàng
 • Bên xuất khẩu: muốn mở rộng thị trường, muốn được bảo đảm rủi ro thanh toán bên nhập khẩu, có nhu cầu muốn được ứng trước tiền hàng đối với khoản phải thu trả chậm...
 • Bên nhập khẩu: mua hàng theo phương thức thanh toán trả chậm.
6. Điều kiện thực hiện bao thanh toán
Đối với hàng hóa
 • Phải là hàng hóa hữu hình.
 • Chỉ thực hiện bao thanh toán sau khi hàng hóa được giao.
Đối với hợp đồng ngoại thương
 • Không cấm bên xuất khẩu chuyển nhượng khoản phải thu cho bên thứ ba.
 • Không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng ngoại thương.
 • Phù hợp với quy định pháp luật.
Đối với khoản phải thu
 • Không phát sinh từ hợp đồng ngoại thương bị pháp luật cấm.
 • Không phát sinh từ các giao dịch, thỏa thuận bất hợp pháp, đang có tranh chấp.
 • Không phát sinh từ các hợp đồng ngoại thương dưới hình thức ký gửi.
 • Không được gán nợ hoặc cầm cố, thế chấp.
 • Không bị quá hạn thanh toán theo hợp đồng ngoại thương...