NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Mở tài khoản

1/ Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên v/v cử đại diện đứng tên chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính).
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng nếu có đăng ký mẫu chữ ký của Kế toán trưởng trên Giấy đề nghị mở tài khoản (Bản chính).
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
2. Đối với Công ty TNHH một thành viên:
2.1/ Đối với Công ty TNHH một thành viên  mà chủ sở hữu là một tổ chức:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền (Bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một số người làm đại diện theo ủy quyền hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một người làm đại diện theo ủy quyền về việc cử người đứng tên chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty (Bản chính).
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng nếu có đăng ký mẫu chữ ký của Kế toán trưởng trên giấy đề nghị mở tài khoản (bản chính).
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
2.2 Đối với Công ty TNHH một thành viên  mà chủ sở hữu là một cá nhân:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Quyết định của Chủ tịch công ty về việc cử người đứng tên chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty (Bản chính).
 • Quyết định của Chủ tịch công ty về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng nếu có đăng ký mẫu chữ ký của Kế toán trưởng trên giấy đề nghị mở tài khoản (Bản chính).
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
3/ Đối với công ty Cổ phần:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Quyết định (hoặc Biên bản họp) của Hội đồng Quản trị về việc cử người đứng tên chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty (Bản chính).
 • Quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc Quyết định của Tổng Giám Đốc (Giám Đốc) – nếu Điều lệ quy định Tổng Giám Đốc (Giám Đốc) là người có quyền bổ nhiệm - về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng nếu có đăng ký mẫu chữ ký của Kế toán trưởng trên giấy đề nghị mở tài khoản (bản chính).
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
4/ Đối với Công ty Hợp danh:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên v/v cử đại diện đứng tên chủ tài khoản (bản chính).
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng nếu có đăng ký mẫu chữ ký của Kế toán trưởng trên giấy đề nghị mở tài khoản (bản chính).
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
5/ Đối với Doanh nghiệp nhà nước:
Các giấy tờ quy định nói trên có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của Cơ quan cấp bản chính hoặc công chứng, chứng thực của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
6/ Đối với doanh nghiệp tư nhân:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Quyết định của Chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng nếu có đăng ký mẫu chữ ký của Kế toán trưởng trên giấy đề nghị mở tài khoản (Bản chính).
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
7/ Đối với Hợp tác xã:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Biên bản họp của Ban Quản trị v/v cử đại diện đứng tên chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản không phải là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính).
 • Quyết định của Ban Quản trị về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng nếu có đăng ký mẫu chữ ký của Kế toán trưởng trên giấy đề nghị mở tài khoản (Bản chính).
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
8/ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đầu tư).
 • Giấy xác nhận của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư  hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chức vụ của các thành viên quản lý doanh nghiệp.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
Ngoài các loại giấy tờ trên, tùy theo loại hình doanh nghiệp được Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư để thành lập (Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp nhà nước, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh cá thể ) thì phải có thêm các loại giấy tờ cần thiết như quy định đối với các loại hình Công ty này.
9/ Đối với Hộ kinh doanh cá thể:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).
 • Văn bản ủy quyền của Chủ hộ cho thành viên trong hộ (đối với hộ gia đình) hoặc cho người khác (đối với cá nhân) về việc ủy quyền cho người khác đứng tên chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản không phải là chủ hộ. Văn bản ủy quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
10/ Đối với Hồ sơ mở tài khoản của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các tổ chức:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy phép hoạt động của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện; Quyết định thành lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, Công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là tổ chức, Công ty Hợp danh), Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần, Quyết định của Chủ tịch công ty (đối với Công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân), Biên bản họp Ban Quản trị Hợp tác xã, Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp nhà nước) về việc cử người đứng tên chủ tài khoản của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (bản chính).
 • Bản sao Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu (nếu có).
 • Bản sao mã số thuế.
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
11/ Đối với Hồ sơ mở tài khoản của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Giấy phép hoạt động của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam).
 • Quyết định thành lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện.( bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập và phải được hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Quyết định (văn bản) bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập và phải được hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài về việc đứng tên chủ tài khoản của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện hoặc Văn bản của thương nhân nước ngoài về việc cử người đại diện đứng tên chủ tài khoản của Chi nhánh/ Văn phòng đại diện (bản chính).
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.
12/ Đối với Hồ sơ mở tài khoản của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam:
Thương nhân nước ngoài có nhu cầu mở tài khoản tại Eximbank để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì tùy từng trường hợp cụ thể các loại giấy tờ cần thiết tương tự như giấy tờ quy định với loại hình doanh nghiệp tương ứng tại Việt Nam. Các giấy tờ này có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập và phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
13/ Trong trường hợp mở tài khoản của các đồng sở hữu, ngoài các giấy tờ cần thiết áp dụng cho từng trường hợp theo các quy định trên thì Hồ sơ còn bao gồm các giấy tờ sau:
 • Giấy đề nghị mở tài khoản, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản KHDN.
 • Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện cho tổ chức tham gia vào tài khoản đồng sở hữu (Bản chính hoặc Bản sao có công chứng, chứng thực).
 • Văn bản thỏa thuận (hợp đồng) về việc quản lý và sử dụng tài khoản chung của các đồng chủ tài khoản (bản chính).
 • Bản sao CMND/ Passport của người đăng ký chữ ký trên mẫu mở tài khoản.