NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Bao thanh toán

1. Bao Thanh Toán là gì?
Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán.
2. Tiện ích của Bao Thanh Toán
Đối với doanh nghiệp bán hàng:
 • Cải thiện dòng tiền, tăng khả năng thanh khoản.
 • Tăng doanh số bán hàng nhờ chính sách bán hàng trả chậm.
 • Giảm chi phí hành chính, quản lý công nợ.
 • Có nguồn tài chính mới mà không phụ thuộc vào các khoản vay Ngân hàng, không yêu cầu phải có tài sản bảo đảm.
 • Giảm thiểu nợ xấu, hạn chế rủi ro tín dụng.
Đối với doanh nghiệp mua hàng:
 • Có thể mua hàng theo điều khoản thanh toán sau.
 • Sử dụng tín dụng người bán để tài trợ vốn lưu động.
 • Cơ hội đàm phán điều khoản mua hàng tốt hơn.
 • Đơn giản hóa thủ tục thanh toán nhờ tập trung thanh toán về một đầu mối là Eximbank.
3. Loại hình Bao Thanh Toán tại Eximbank
Eximbank thực hiện hình thức bao thanh toán trong nước có quyền truy đòi.
4. Phương thức Bao thanh toán
Bao thanh toán từng lần, Bao thanh toán theo hạn mức, đồng Bao thanh toán.
5. Đối tượng khách hàng Bao thanh toán
Khách hàng là tổ chức kinh tế Việt Nam và người nước ngoài cung cấp hàng hóa theo Hợp đồng mua bán hàng hóa sử dụng phương thức thanh toán trả chậm và được thụ hưởng các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa.
6. Hồ sơ Bao thanh toán
 • Giấy đề nghị bao thanh toán (Theo mẫu Eximbank) Download mẫu
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng.
 • Hồ sơ về khoản phải thu đề nghị bao thanh toán.
  (Bao gồm: Hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng ...).
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm (nếu có).
 • Các hồ sơ tài liệu khác (nếu có).
7. Qui trình Bao thanh toán
Được thực hiện theo trình tự như sau:
Bên bán hàng và bên mua hàng ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, tiến hành giao hàng.
Bên bán hàng gởi hồ sơ đến bộ phận tín dụng Eximbank đề nghị thực hiện Bao thanh toán các khoản phải thu.
Eximbank và bên bán hàng ký kết hợp đồng Bao thanh toán, hợp đồng bảo đảm (nếu có) và các thỏa thuận khác.
Eximbank và bên bán hàng đồng ký gởi văn bản thông báo về hợp đồng Bao thanh toán cho bên mua hàng và các bên liên quan.
Bên mua hàng gởi văn bản cho Eximbank và bên bán hàng xác nhận về việc đã nhận được thông báo và cam kết thực hiện như thỏa thuận.
Bên bán hàng chuyển giao bản gốc hợp đồng mua bán hàng, chứng từ liên quan khác ... cho Eximbank và ký khế ước nhận nợ với Eximbank, Eximbank thu phí và chuyển tiền ứng trước cho khách hàng.
Eximbank theo dõi thu nợ từ số tiền do bên mua hàng thanh toán.
8. Lãi suất Bao thanh toán
Được thỏa thuận trong hợp đồng Bao thanh toán theo biểu lãi suất bao thanh toán do Eximbank công bố từng thời kỳ.
9. Phí Bao thanh toán
 • Eximbank thu một lần khi ứng vốn cho khách hàng theo biểu phí bao thanh toán do Eximbank công bố từng thời kỳ.
 • Phí Bao thanh toán: 0,2% giá trị khoản phải thu được bao thanh toán.
  Tối thiểu: 400,000 VND