NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

BIỂU PHÍ

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN

Phát hành thư bảo lãnh

Tiện ích của sản phẩm:
 • Eximbank cung cấp sản phẩm bảo lãnh nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cho các doanh nghiệp trong việc nhập khẩu hàng hóa, đấu thầu, thực hiện hợp đồng …
 • Gia tăng mức độ tin cậy của đối tác trong việc thực hiện hợp đồng, các giao dịch mua bán, cung cấp sản phẩm.
 • Gia tăng cơ hội tham gia đấu thầu và thắng thầu cho khách hàng.
 • Thủ tục phát hành đơn giản, nhanh chóng.
 • Biểu phí cạnh tranh và hợp lý.
Các sản phẩm bảo lãnh:
 • Bảo lãnh phát hành chứng thư (đấu thầu, thực hiện hợp đồng, thanh toán …).
 • Phát hành L/C AS, L/C trả chậm, L/C dự phòng …
Điều kiện bảo lãnh:
 • Đối tượng được bảo lãnh là tổ chức trong nước và ngoài nước có đủ điều kiện bảo lãnh theo quy định của Eximbank.
Hồ sơ bảo lãnh:
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng đề nghị được bảo lãnh và hồ sơ đề nghị bảo lãnh.
 • Hồ sơ về tài chính của khách hàng. 
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm (nếu có).