Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị
1
Ông Yasuhiro Saitoh Chủ tịch HĐQT
2
Ông Nguyễn Quang Thông Phó Chủ tịch HĐQT
3
Ông Lê Minh Quốc Thành viên HĐQT Độc lập
4
Ông Đặng Anh Mai Thành viên HĐQT
5
Ông Cao Xuân Ninh Thành viên HĐQT
6
Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT
7
Ông Hoàng Tuấn Khải Thành viên HĐQT
8
Bà Lương Thị Cẩm Tú Thành viên HĐQT
9
Ông Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát
1
Ông Trần Ngọc Dũng Trưởng Ban Kiểm soát
2
Bà Phạm Thị Mai Phương Thành viên Ban Kiểm soát
3
Ông Đặng Hữu Tiến Thành viên Ban Kiểm soát
4
Ông Trịnh Bảo Quốc Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc
1
Ông Nguyễn Cảnh Vinh Quyền Tổng Giám đốc
2
Ông Trần Tấn Lộc Phó Tổng Giám đốc
3
Ông Đào Hồng Châu Phó Tổng Giám đốc
4
Bà Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng Giám đốc
5
Bà Văn Thái Bảo Nhi Phó Tổng Giám đốc
6
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng Giám đốc
7
Ông Nguyễn Hướng Minh Phó Tổng Giám đốc