ĐIỀU LỆ

BẢN CÁO BẠCH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

THÔNG TIN KHÁC


Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền

Thông tin ngày 14/8/2020 đã gửi Cổ đông về việc hoãn ĐHĐCĐ ngày 17/8/2020.
17/08/2020
Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 407/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/8/2020 về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank năm 2020 được triệu tập lần thứ ba tại Hà Nội.
14/08/2020
Thông báo số 382/2020/EIB/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được triệu tập lần thứ ba (đính kèm thông báo).
31/07/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba gửi cổ đông.
31/07/2020

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba.

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)

31/07/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba.
30/07/2020
Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 380/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba (đính kèm Nghị quyết).
30/07/2020
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 29/7/2020 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện ít hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
29/07/2020
Thông báo của Eximbank liên quan tham dự họp ĐHĐCĐ.
28/07/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai.
13/07/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai gửi cổ đông.
13/07/2020

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai.

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)

13/07/2020
Công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai.
10/07/2020
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 được triệu tập vào ngày 30/6/2020 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
30/06/2020
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
29/06/2020
Khuyến nghị của HĐQT liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại ĐHĐCĐ.
29/06/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
12/06/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gửi cổ đông.
12/06/2020

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)

12/06/2020
Công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
11/06/2020
Công bố thông tin: Thời gian dự kiến và địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
15/05/2020
Công bố thông tin: Công văn số 2215/ĐKKD-THKT ngày 08/04/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
09/04/2020
Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 197/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020 thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến ngày 22/04/2020 cho đến khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được kiểm soát.
03/04/2020
Công bố thông tin: Thông báo số 618/2019/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 26/11/2019 (đính kèm) gửi cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)
26/11/2019
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank thông qua Nghị quyết số 574/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 liên quan đến lộ trình tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 như sau:
  • HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 22/11/2019 để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
  • HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 10/3/2020 để cổ đông thực hiện Quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
30/10/2019

II. Tài liệu

Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020.
15/06/2020
Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
15/06/2020
Dự thảo quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Eximbank.
15/06/2020
Tờ trình về việc Bầu ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
15/06/2020

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2020.

15/06/2020
Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
15/06/2020
Báo cáo về kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng hoạt động năm 2020.
15/06/2020
Dự thảo Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
15/06/2020

Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

15/06/2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018
15/06/2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2019
15/06/2020

Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.

15/06/2020

Tờ trình Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.

Tờ trình Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2020.

15/06/2020

Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2019.

Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2020.

15/06/2020
Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT cập nhật, bổ sung Quy chế tài chính của Eximbank.
15/06/2020
Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung:
15/06/2020
Tờ trình về chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM.
15/06/2020
Dự thảo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu
15/06/2020
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020
15/06/2020

Đại hội đồng cổ đông bất thường

I. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền

Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank được triệu tập vào ngày 30/6/2020 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
30/06/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường.
12/06/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường gửi cổ đông.
12/06/2020

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường.

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại).

12/06/2020
Công bố thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường.
11/06/2020
Công bố thông tin Nghị quyết Hôị đồng quản trị số 133/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cố đông bất thường năm 2019 vào ngày 05/03/2020.
03/03/2020
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2019.
19/02/2020
Thông báo số 649/2019/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 16/12/2019 về việc thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
16/12/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
12/12/2019

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)

12/12/2019
Thông báo số 623/2019/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 28/11/2019 về việc chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2019 để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử người bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ (2015 – 2020) và quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
28/11/2019
Công bố thông tin: Eximbank tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020)
22/11/2019

II. Tài liệu

Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
15/06/2020
09/06/2020
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường Eximbank năm 2019
18/03/2020
Dự thảo ngày 18/03/2020 Quy chế tiến hành họp ĐHĐCD bất thường năm 2019 của Eximbank
Dự thảo ngày 24/02/2020 Quy chế tiến hành họp ĐHĐCD bất thường năm 2019 của Eximbank
18/03/2020
24/02/2020
Dự thảo phiếu biểu quyết và phiếu bầu ngày 28/02/2020.
Dự thảo Phiếu biểu quyết ngày 24/02/2020.
28/02/2020
24/02/2020
Dự thảo ngày 28/02/2020 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank năm 2019.
Dự thảo ngày 24/02/2020 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank năm 2019.
28/02/2020
24/02/2020
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
24/02/2020
Báo cáo thư kiến nghị của cổ đông, nhóm 03 cổ đông.
24/02/2020
Báo cáo của HĐQT đối với thư kiến nghị của cổ đông, nhóm 03 cổ đông.
24/02/2020

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019.
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019.

24/02/2020
19/02/2020

Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
Dự thảo Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

24/02/2020
19/02/2020

Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

24/02/2020
19/02/2020

Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.

24/02/2020
19/02/2020

Tờ trình liên qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.
Dự thảo Tờ trình liên qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.

24/02/2020
19/02/2020

Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.
Dự thảo Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.

24/02/2020
19/02/2020
Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung:
Dự thảo Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung:
24/02/2020


19/02/2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018
19/02/2020

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 35)

I- Tài liệu

Công bố thông tin: Eximbank tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và bầu bổ sung thêm 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020)
07/06/2019
20/06/2019
11/04/2019
10/06/2019
11/04/2019
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019
07/06/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2
31/05/2019

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2 (áp dụng cho trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)

31/05/2019
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2 gửi cổ đông
31/05/2019
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Eximbank số 273/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 31/05/2019 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank
31/05/2019
Công bố thông tin về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank đến cuối tháng 6/2019
23/05/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2
11/05/2019

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2 (áp dụng cho trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)

11/05/2019
Công bố thông tin
11/05/2019
Thông báo thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 2
11/05/2019
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2019 được triệu tập vào ngày 26/04/2019 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
26/04/2019
Dự thảo Tờ trình về việc chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
24/04/2019
Dự thảo Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung:
24/04/2019
Dự thảo Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019
17/04/2019
Dự thảo Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank
11/04/2019
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019
11/04/2019
Dự thảo Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019
11/04/2019
Dự thảo Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết
11/04/2019
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2019
11/04/2019
Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông
11/04/2019
Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019
11/04/2019
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018
11/04/2019
Công bố thông tin
11/04/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
28/01/2019

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (áp dụng cho trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)

28/01/2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
11/01/2019
Ngày đăng ký cuối cùng 28/01/2019 để cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (26/4/2019)
08/01/2019

II- Biên bản họp ĐHĐCĐ

 
Công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2019 lần thứ 2
21/06/2019

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34)

I- Tài liệu

Dự thảo Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020)
27/04/2018
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông NH TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
12/04/2018
Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
12/04/2018

Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)

24/04/2018

12/04/2018

Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018
12/04/2018

Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)

24/04/2018

12/04/2018

Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018
12/04/2018
Dự thảo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017
12/04/2018
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017
12/04/2018
Dự thảo Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018
12/04/2018
Dự thảo Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017
12/04/2018
Dự thảo Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018
12/04/2018
Ý kiến của CN Công ty Luật Anderson Mori & Tomotsune tại Tp.HCM v/v rà soát các tài liệu của Eximbank gồm: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT
12/04/2018

Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ

(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)

Bảng đề xuất nội dung chỉnh sửa điều lệ

(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)

24/04/2018

12/04/2018

Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank

(Đính kèm Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ);

12/04/2018

Dự thảo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank

(Đính kèm Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT)

12/04/2018

Dự thảo Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank

(Đính kèm Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát)

12/04/2018

Dự thảo thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018

(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)

24/04/2018

12/04/2018

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2018

(dự thảo ngày 12/04/2018 - dự thảo ngày 24/04/2018)

24/04/2018

12/04/2018

Phiếu ghi ý kiến đóng góp
12/04/2018
Công bố thông tin về Biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
20/03/2018
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018
01/02/2018
Thông báo gửi cổ đông v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) & mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
01/02/2018
Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
01/02/2018

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (áp dụng cho trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thực hiện ủy quyền lại)

01/02/2018

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)

(dự thảo ngày 01/02/2018 - dự thảo ngày 27/04/2018)

27/04/2018

01/02/2018

Công bố thông tin liên quan chốt Danh sách cổ đông ngày 29/01/2018 để lấy ý kiến cổ đông v/v đề cử, ứng cử nhân sự và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
09/01/2018

II- Nội dung được thông qua

 
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyếtBiên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
28/04/2018

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33)

I- Tài liệu

Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa
20/04/2017
Dự thảo Tờ trình về việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020)
20/04/2017
Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông NH TMCP XNK Việt Nam
18/04/2017
Công bố thông tin Dự thảo các tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
05/04/2017

Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017 vào Thứ 6, ngày 21/04/2017

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)

20/04/2017

05/04/2017

Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Eximbank

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 18/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)

20/04/2017

18/04/2017

05/04/2017

Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015
05/04/2017
Dự thảo Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015
05/04/2017
Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2015
05/04/2017
Dự thảo Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
05/04/2017
Dự thảo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015
05/04/2017
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015
05/04/2017
Dự thảo Tờ trình về việc xử lý thù lao của HĐQT, BKS các năm 2013, 2014, và năm 2015
05/04/2017

Dự thảo Tờ trình phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 19/04/2017)

19/04/2017

05/04/2017

Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Cao Xuân Ninh
05/04/2017

Dự thảo thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2017

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)

20/04/2017

05/04/2017

Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017
05/04/2017

Dự thảo Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)

20/04/2017

05/04/2017

Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 19/04/2017)

19/04/2017

05/04/2017

Dự thảo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016
05/04/2017
Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016
05/04/2017
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016
05/04/2017
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017
05/04/2017
Dự thảo Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016
05/04/2017
Dự thảo Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2017
05/04/2017

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 18/04/2017)

18/04/2017

05/04/2017

Dự thảo Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
05/04/2017
Dự thảo Tờ trình về xin chủ trương chuyển địa điểm Trụ sở chính Eximbank
05/04/2017

Dự thảo Báo cáo về việc chấp thuận chủ trương cho triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)

20/04/2017

05/04/2017

Dự thảo Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
05/04/2017
Phiếu ghi ý kiến đóng góp
05/04/2017

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017

(dự thảo ngày 05/04/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)

20/04/2017

05/04/2017

Công bố thông tin về Biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
15/03/2017
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2017.
20/02/2017
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
20/02/2017
Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
20/02/2017

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)

(dự thảo ngày 20/02/2017 - dự thảo ngày 20/04/2017)

20/04/2017

20/02/2017

Thông báo gửi cổ đông v/v đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) & mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
25/01/2017
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2017 liên quan việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
20/01/2017

II- Nội dung được thông qua

 
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyếtBiên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
22/04/2017

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 33)

Công bố thông tin HĐQT Eximbank thống nhất hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 đã triệu tập cho ngày 02 tháng 08 năm 2016 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn. Thời gian triệu tập sẽ được thông báo sau.
29/07/2016

I- Tài liệu

Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông NH TMCP XNK Việt Nam
05/09/2016
Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016
22/07/2016
Dự thảo Báo cáo chi phí hoạt động năm 2015, kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016
22/07/2016
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016
18/07/2016
Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
18/07/2016
Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016
18/07/2016
Dự thảo thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016
18/07/2016
Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016
18/07/2016
Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Xuân Ninh
18/07/2016
Dự thảo báo cáo của ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
18/07/2016
Dự thảo tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015
18/07/2016
Dự thảo tờ trình về việc chấp thuận chủ trương triển khai nghiên cứu phương án tiền khả thi xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM
18/07/2016
Dự thảo tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của NH TMCP XNK Việt Nam
18/07/2016
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2016
18/07/2016
Dự thảo báo cáo phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland
18/07/2016
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016
18/07/2016
Phiếu ghi ý kiến đóng góp
18/07/2016

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)

(dự thảo ngày 18/07/2016 - dự thảo ngày 15/06/2016)

18/07/2016

15/06/2016

Công bố thông tin về việc gia hạn thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI(2015-2020)
30/06/2016
Thông báo gửi cổ đông v/v đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
14/06/2016
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
14/06/2016
Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
14/06/2016
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông v/v đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
26/05/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 32)

Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ 2 ngày 24/5/2016
25/05/2016

Tài liệu

Thông báo về việc giới hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2
23/05/2016
Trích Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình dự kiến để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (theo Phụ lục đính kèm)
20/05/2016
Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
(dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 10/05/2016 - dự thảo ngày 28/04/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016)
23/05/2016,
15/05/2016,
28/04/2016,
14/04/2016
Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
(dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 28/04/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016)
23/05/2016,
28/04/2016,
14/04/2016
Dự thảo Tờ trình về chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
27/04/2016
Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016
14/04/2016
Dự thảo Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
14/04/2016
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2015
14/04/2016
Dự thảo Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015
14/04/2016
Dự thảo Tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank
14/04/2016
Dự thảo Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra
27/04/2016
Dự thảo báo cáo về tình hình triển khai dự án trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM
(dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016)
23/05/2016,
14/04/2016
Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Xuân Ninh
14/04/2016
Dự thảo Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) tối đa là 9 thành viên
28/04/2016
Dự thảo Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) tối đa là 11 thành viên
28/04/2016
Dự thảo Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) theo đề nghị của nhóm cổ đông
27/04/2016
Dự thảo Tờ trình về xử lý thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và năm 2015
27/04/2016
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
27/04/2016
Dự thảo Báo cáo chi phí hoạt động năm 2015 và dự trù kinh phí hoạt động năm 2016 của BKS
14/04/2016
Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông tại ĐHĐCĐ (29/04/2016)
14/04/2016
Dự thảo Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ
(dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 28/04/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016)
23/05/2016,
28/04/2016,
14/04/2016
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (dự thảo ngày 23/05/2016 - dự thảo ngày 28/04/2016 - dự thảo ngày 14/04/2016)
23/05/2016,
28/04/2016,
14/04/2016
Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ hai (24/05/2016)
10/05/2016
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ hai (24/05/2016)
06/05/2016
Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ hai gửi cổ đông (24/05/2016)
06/05/2016
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai (24/05/2016)
06/05/2016
Công bố thông tin Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016
14/04/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015
14/04/2016
Dự thảo Tờ trình về việc giao HĐQT nghiên cứu, quyết định và thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý ngân hàng
14/04/2016
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (29/04/2016)
01/04/2016
Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (29/04/2016) gửi cổ đông
31/03/2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (29/04/2016)
21/03/2016
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 15/03/2016 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (29/04/2016)
15/03/2016
Công bố thông tin Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016 được triệu tập vào ngày 29/04/2016 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
29/04/2016

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31)

I- Tài liệu

Cam kết của một số thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ bất thường 2015
16/12/2015
Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
15/12/2015
Dự thảo quy chế tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
15/12/2015
Dự thảo tờ trình thông qua nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020):
15/12/2015
Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh đến 30/11/2015
15/12/2015
Phiếu ghi ý kiến đóng góp
15/12/2015
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu của Eximbank
09/12/2015
Thông báo v/v đính chính lỗi in trên Thông báo ngày 19/11/2015 Eximbank gửi cổ đông
02/12/2015
Công bố thông tin liên quan ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
20/11/2015
Thông báo gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
20/11/2015
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
20/11/2015
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020)
20/11/2015
Thông báo v/v đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
11/11/2015
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông v/v đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
04/11/2015

II- Nội dung được thông qua

 
Công bố thông tin bầu Ông Lê Minh Quốc - Thành viên HĐQT độc lập giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
17/12/2015
Công bố thông tin Biên bản họp Ban kiểm soát v/v bầu Ông Trần Lê Quyết làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020)
16/12/2015
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
16/12/2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 30)

I- Tài liệu

Dự thảo quy chế tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank
20/07/2015
Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
17/07/2015
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
03/07/2015
Thông báo gửi cổ đông v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
03/07/2015
Thông báo v/v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
03/07/2015
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
03/07/2015
Tờ trình v/v đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
08/05/2015
Thông báo v/v Gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
20/04/2015
Công bố thông tin Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015
07/04/2015
Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015) & Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020)
07/04/2015
Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
06/07/2015
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
07/04/2015
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
07/04/2015
Dự thảo Tờ trình v/v Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014
07/04/2015
Dự thảo Tờ trình về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 theo kết quả kinh doanh
07/04/2015
Dự thảo Báo cáo chi phí hoạt động năm 2014 và trình dự trù kinh phí hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát
07/04/2015
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu
23/03/2015
Công bố thông tin liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
10/02/2015
Thông báo gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
09/02/2015
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
09/02/2015
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020)
09/02/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông v/v đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI
(2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
23/01/2015
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông v/v đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
22/01/2015

II- Nội dung được thông qua

 
Công bố thông tin Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
22/07/2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 29)

I- Tài liệu

 
Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015)
28/04/2014
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu v/v thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung và việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thống nhất dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
21/04/2014
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban điều hành
12/04/2014
Báo cáo chi phí hoạt động năm 2013 và Trình dự trù kinh phí hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát
11/04/2014
Tờ trình về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 theo kết quả kinh doanh
11/04/2014
Tờ trình v/v Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013
11/04/2014
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
11/04/2014
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng 2014 của Hội đồng quản trị
11/04/2014
Chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
11/04/2014
Quy chế tiến hành đại hội
11/04/2014
Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung và việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015) Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thống nhất dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT
03/04/2014
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015)
03/04/2014
Phiếu lấy ý kiến cổ đông v/v bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
03/04/2014
Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015)
03/04/2014
Phiếu lấy ý kiến cổ đông
07/03/2014
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
07/03/2014
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
07/03/2014
Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015)
07/03/2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
19/02/2014
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
19/02/2014

II- Nội dung được thông qua

 
Công bố thông tin Biên bảnNghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
29/04/2014

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của EIB
Biên bản kiểm phiếu
25/07/2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
25/07/2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 28)

I- Tài liệu

 
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 28)
11/04/2013
Tờ trình v/v xin ý kiến về chủ trương nghiên cứu việc sáp nhập với TCTD khác
11/04/2013
Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015)
11/04/2013
Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013
11/04/2013
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
11/04/2013
Tờ trình v/v miễn nhiệm ông Phạm Trung Cang - thành viên HĐQT và Ông Philip Simon Rupert Skevington - thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 - 2015)
11/04/2013
Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012
11/04/2013
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng kinh doanh năm 2013
11/04/2013
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
11/04/2013
Báo cáo chi phí hoạt động năm 2012 và Trình dự trù kinh phí hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát
11/04/2013
Tờ trình về tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 theo kết quả kinh doanh
11/04/2013
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
21/03/2013
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
21/03/2013
Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015)
21/03/2013
Mẫu Sơ yếu lý lịch
21/03/2013
Mẫu Biên bản họp nhóm v/v đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ V (2010 -2015)
21/03/2013

II- Nội dung được thông qua

 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
26/04/2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
26/04/2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

I- Tài liệu

 
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
02/05/2012
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011
27/04/2012
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2012
27/04/2012
Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011
27/04/2012
Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011
27/04/2012
Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2011
Dự thảo kế hoạch, phương án tăng vốn điều lệ năm 2012
27/04/2012
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank
27/04/2012
Tờ trình về tổng mức thù lao, lương, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Báo cáo chi phí hoạt động năm 2011 và dự trù kinh phí hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát
27/04/2012
Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Phạm Hữu Phú - thành viên Hội đồng quản trị Eximbank
nhiệm kỳ V (2010 - 2015)
27/04/2012
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
28/03/2012
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
28/03/2012

II- Nội dung được thông qua

 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
14/05/2012
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
14/05/2012

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26)

I- Tài liệu

 
Điều lệ ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (được thông qua tại đại hội)
23/04/2011
Quy chế tiến hành đại hội (được thông qua tại Đại hội)
23/04/2011
Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Nhiệm kỳ V (2010 - 2015) (được thông qua tại Đại hội)
23/04/2011
Chương trình đại hội
08/04/2011
Quy chế tiến hành đại hội
08/04/2011
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và 3 tháng đầu năm 2011
08/04/2011
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2011
08/04/2011
Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010
08/04/2011
Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010
08/04/2011
Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2010 và kế hoạch, phương án tăng vốn điều lệ năm 2011
08/04/2011
Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định Luật các TCTD (Nội dung chi tiết dự thảo điều lệ)
08/04/2011
Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015)
08/04/2011
Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015)
08/04/2011
Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2011 và ngân sách hoạt động của BKS năm 2011
08/04/2011
Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập
08/04/2011
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
23/03/2011
Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010 - 2015
23/03/2011
Mẫu sơ yếu lý lịch
23/03/2011
Bảng kê khai người có liên quan
23/03/2011
Mẫu biên bản họp nhóm v/v đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2010 - 2015
23/03/2011

II- Nội dung được thông qua

 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
23/04/2011
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
23/04/2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 25)

I- Tài liệu

 
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
23/07/2010
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
23/07/2010
Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
29/06/2010
Qui chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015.
29/06/2010
Mẫu Sơ yếu lý lịch
29/06/2010
Mẫu Bảng kê khai người có liên quan
29/06/2010
Mẫu Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015
29/06/2010

II- Nội dung được thông qua

 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
29/07/2010
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010
29/07/2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
(Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24)

I - Tài liệu  
Báo cáo tổng kết công tác của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015
16/04/2010
Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015
16/04/2010
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank
16/04/2010
Toàn văn Điều lệ dự kiến sửa đổi
16/04/2010
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2010
16/04/2010
Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát
16/04/2010
Tờ trình về việc thành lập công ty trực thuộc và góp vốn vào các công ty liên kết
16/04/2010
Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2009 và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010
16/04/2010
Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010
16/04/2010
Tờ trình về báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009
16/04/2010
Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010
16/04/2010
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
16/04/2010
Tờ trình về chi phí hoạt động của BKS năm 2010
16/04/2010
Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2010
16/04/2010
Thông báo v/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
12/04/2010
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
01/03/2010
Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
01/03/2010
Dự thảo các nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015
01/03/2010
Mẫu Sơ yếu lý lịch
01/03/2010
Mẫu Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015
01/03/2010
II- NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA  
Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên I nhiệm kỳ V
29/04/2010
Biên bản họp Ban kiểm soát phiên I nhiệm kỳ V
29/04/2010
Nghị quyết của phiên họp lần I của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V
29/04/2010
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
28/04/2010
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
28/04/2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ( ĐHĐCĐ LẦN THỨ 23)
I - TÀI LIỆU  
Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2008
10/04/2009
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Eximbank
10/04/2009
Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát
10/04/2009
Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2008
10/04/2009
Báo cáo về việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2008
10/04/2009
Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2009
10/04/2009
Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2009
10/04/2009
Tờ trình về thành lập các công ty trực thuộc
10/04/2009
Tờ trình về dự trù chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009
10/04/2009
Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2009
10/04/2009
Báo cáo tiến độ sửa đổi, bổ sung điều lệ Eximbank
10/04/2009
II- NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA  
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
21/04/2009
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
21/04/2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
21/04/2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 22)

I- TÀI LIỆU

 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2008.
14/11/2008
Báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2008 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21.
14/11/2008
Tờ trình v/v điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2008.
14/11/2008
Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 - 2010.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Naoki Nishizawa)
14/11/2008
II- NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA  
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008
03/12/2008
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008
03/12/2008
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008
03/12/2008

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 21)

I - TÀI LIỆU  
Báo cáo tài chính 2007 đã được kiểm toán.
16/03/2008
Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2008.
16/03/2008
Tờ trình tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ 2008.
16/03/2008
Báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2007
06/03/2008
Báo cáo phương hướng hoạt động năm 2008
06/03/2008
Dự thảo điều lệ Eximbank.
06/03/2008
Các tờ trình của Hội đồng quản trị
06/03/2008
         Tờ trình xin phép niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
06/03/2008
         Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị góp vốn thành lập các công ty trực thuộc.
06/03/2008
         Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008.
06/03/2008
         Tờ trình chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.
03/03/2008
         Tờ trình xin thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Eximbank
03/03/2008
Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2007
03/03/2008
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007
03/03/2008
Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2007
03/03/2008
II- NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA  
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
24/03/2008
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
24/03/2008
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
24/03/2008