NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ - TIỆN ÍCH

LÃI SUẤT

TỶ GIÁ

BIỂU PHÍ

Tiết kiệm TRƯỜNG PHÁT LỘC (ngừng triển khai từ ngày 21/11/2017)

“Tiết kiệm Trường Phát Lộc”: là sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm VND kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, với lãi suất cố định trong suối thời gian gửi, khách hàng được rút lãi theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc cuối kỳ do khách hàng lựa chọn khi gửi tiền.

I. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:
Khách hàng cá nhân thỏa mãn điều kiện mở, sử dụng tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền gửi theo Quy chế Tiền gửi tiết kiệm, Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi và các quy định khác do Eximbank ban hành từng thời kỳ.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Trong hệ thống Eximbank.
III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM:
1. Hình thức gửi: tiền gửi cá nhân hoặc tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng.
2. Loại tiền gửi: VND.
3. Hình thức lãnh lãi: hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cuối kỳ.
4. Quy định số dư: tối thiểu 5 triệu đồng, không hạn chế mức gửi tối đa.
5. Lãi suất:

  • Lãi suất “Tiết kiệm Trường Phát Lộc” do Eximbank công bố từng thời kỳ.
  • Lãi suất khách hàng hưởng cố định trong suốt thời gian gửi.

6. Hình thức nhận lãi:

  • Rút lãi hàng định kỳ tại các điểm giao dịch Eximbank, hoặc
  • Rút lãi bằng thẻ V- TOP, thẻ Visa - Debit tại các máy ATM, khi đăng ký chuyển tiền lãi tự động.

7. Ưu đãi: Khi có nhu cầu vốn, khách hàng có thể sử dụng tiền gửi “Tiết kiệm Trường Phát Lộc” để làm tài sản đảm bảo vay cầm cố với lãi suất vay ưu đãi như sau:

Thời gian thực gửi (T)

Lãi suất cho vay ưu đãi bằng

6 tháng ≤ T ≤ 12 tháng

Lãi suất thẻ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi + 2,0%/năm

T > 12 tháng

Lãi suất thẻ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi + 1,5%/năm

8. Quy định về việc gửi tiền: Khách hàng được nộp tiền vào tài khoản “Tiết kiệm Trường Phát Lộc” vào ngày mở tài khoản.
9. Quy định về rút vốn:   

  1. Khách hàng khi có nhu cầu rút vốn trước hạn, có thể rút 1 phần vốn gốc nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì số dư tối thiểu của sản phẩm “Trường Phát Lộc”, hoặc tất toán trước hạn.
  2. Phần vốn rút trước hạn, hoặc vốn tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số ngày thực gửi. Phần vốn gốc còn lại giữ đúng hạn hưởng lãi suất gửi ban đầu.
  3. Đối với hình thức lãnh lãi hàng tháng, hàng quý, hàng năm: Khi rút vốn trước hạn, khách hàng hoàn trả phần chênh lệch tiền lãi đã lãnh và lãi rút trước hạn.

10. Quy định về thanh toán tiền gửi, tiết kiệm khi đến hạn: Vào ngày đáo hạn, khách hàng không tất toán và không có yêu cầu gì khác, tiền lãi tiền gửi tiết kiệm được nhập vào vốn gốc và chuyển sang sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm thông thường, cùng kỳ hạn, cùng hình thức gửi, cùng hình thức lãnh lãi khách hàng chọn gửi ban đầu.
11. Quy định khác: Thực hiện theo Quy chế tiền gửi tiết kiệm, Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi hiện hành và các quy định khác của Eximbank.