ĐIỀU LỆ

BẢN CÁO BẠCH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

THÔNG TIN KHÁC

Báo cáo tài chính

Năm 2020
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/08/2020 16:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét
28/08/2020 16:00
Báo cáo tài chính quý II năm 2020
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/07/2020 16:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2020
30/07/2020 16:00
Báo cáo tài chính quý I năm 2020
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/04/2020 10:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I/2020
29/04/2020 10:00

Năm 2019
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 đã được kiểm toán so với năm 2018
30/03/2020 14:00
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/03/2020 14:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý IV/2019
22/01/2020 16:30
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
22/01/2020 16:30
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III thay đổi so với cùng kỳ năm trước
30/10/2019 10:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/10/2019 10:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019
29/08/2019 10:00
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/08/2019 10:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2019
30/07/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/07/2019 15:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý I.2019
26/04/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2019
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
26/04/2019 09:00

Năm 2018
Công bố thông tin v/v giải trình lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2018 thay đổi so với cùng kỳ năm 2017
01/04/2019 10:00
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/03/2019 17:00
Công bố thông tin v/v giải trình lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2018 thay đổi so với cùng kỳ năm 2017
30/01/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/01/2019 15:00
Công bố thông tin v/v giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2018
31/10/2018 09:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/10/2018 09:00
Công bố thông tin v/v giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018
30/08/2018 16:00
Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2018 đã soát xét:
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/08/2018 11:00
Công bố thông tin v/v giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2018
09/08/2018 09:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/07/2018 10:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
27/04/2018 11:00

Năm 2017
Công bố thông tin v/v giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017
28/03/2018 11:00
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/03/2018 11:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/01/2018 11:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2017
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/10/2017 15:00
Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2017 đã soát xét:
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/08/2017 17:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/07/2017 17:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/04/2017 15:30

Năm 2016
Công bố thông tin v/v giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2016
31/03/2017 17:00
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
30/03/2017 15:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
25/01/2017 15:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/10/2016 16:00
Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2016 đã soát xét:
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/08/2016 15:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/07/2016
Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/04/2016

Năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
31/03/2016
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
05/02/2016
Báo cáo tài chính Quý III năm 2015
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
13/11/2015
Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2015 đã soát xét:
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/08/2015
Báo cáo tài chính Quý II năm 2015
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
14/08/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
14/05/2015
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý I năm 2015
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính
16/04/2015
Thuyết minh bổ sung báo cáo tài chính riêng quý I năm 2015
20/04/2015

Năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
31/03/2015
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
13/02/2015
Báo cáo tài chính Quý III năm 2014
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
13/11/2014
Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2014 đã soát xét:
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/08/2014
Báo cáo tài chính Quý II năm 2014
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
14/08/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2014
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
15/05/2014
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý I năm 2014
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
15/05/2014

Năm 2013
Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
28/03/2014
Công bố thông tin v/v giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2013
21/02/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
14/02/2014
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý IV năm 2013
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
14/02/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2013
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
14/11/2013
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý III năm 2013
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
14/11/2013
Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2013 đã soát xét:
* Báo cáo tài chính hợp nhất
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng
29/08/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2013
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
14/08/2013
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý II năm 2013
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
14/08/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2013
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
15/05/2013
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý I năm 2013
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
15/05/2013

Năm 2012
Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bao gồm:
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng năm 2012
29/03/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2012 bao gồm:
* Bảng cân đối kế toán dạng đầy đủ
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng đầy đủ
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng đầy đủ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
08/02/2013
Báo cáo tài chính riêng của ngân hàng Quý IV/2012 bao gồm:
* Bảng cân đối kế toán dạng đầy đủ
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng đầy đủ
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng đầy đủ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
08/02/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2012 bao gồm:
* Bảng cân đối kế toán dạng đầy đủ
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng đầy đủ
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng đầy đủ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
12/11/2012
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý III/2012 bao gồm:
* Bảng cân đối kế toán dạng đầy đủ
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng đầy đủ
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng đầy đủ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
12/11/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét
29/08/2012
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét
29/08/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2012 bao gồm:
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
14/08/2012
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý II năm 2012 bao gồm:
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
20/07/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2012 bao gồm:
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
18/05/2012
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý I năm 2012 bao gồm:
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
25/04/2012

Năm 2011
Báo cáo tài chính năm 2011 bao gồm:
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011
Báo cáo tài chính riêng năm 2011
30/03/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2011 bao gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
20/02/2012
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý IV năm 2011 bao gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
20/01/2012
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2011 bao gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
18/11/2011
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý III năm 2011 bao gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
25/10/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét bao gồm:
Báo cáo về kết quả công tác soát xét
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lợi nhuận chưa phân phối
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh các báo cáo tài chính
29/08/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2011 bao gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
20/08/2011
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét bao gồm:
Báo cáo về kết quả công tác soát xét
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lợi nhuận chưa phân phối
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh các báo cáo tài chính
15/08/2011
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý II năm 2011
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
25/07/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2011
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
20/05/2011
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý I năm 2011
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
25/04/2011

Năm 2010
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng năm 2010 đã được kiểm toán
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng cân đối kế toán riêng ngân hàng
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng ngân hàng
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng ngân hàng
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng ngân hàng

01/04/2011
01/04/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2010
* Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý IV/2010 dạng đầy đủ
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý IV/2010 dạng đầy đủ
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý IV/2010 dạng đầy đủ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (hợp nhất) Quý IV/2010
18/02/2011
25/01/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất 11 tháng đầu năm 2010
* Bảng cân đối kế toán hợp nhất 11 tháng đầu năm 2010 dạng đầy đủ
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 11 tháng đầu năm 2010 dạng đầy đủ
16/12/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2010
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý III/2010 dạng đầy đủ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý III/2010 dạng đầy đủ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý III/2010 dạng đầy đủ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (hợp nhất) Quý III/2010
19/11/2010
Báo cáo tài chính Quý III/2010
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
27/10/2010
Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/06/2010 đã được soát xét.
17/08/2010
Báo cáo tài chính Quý II/2010
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
26/07/2010
Báo cáo tài chính Quý I/2010
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
22/04/2010

Năm 2009
Báo cáo tài chính năm 2009
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
Ý kiến của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers về báo cáo tài chính năm 2009 của Eximbank
02/04/2010
Báo cáo tài chính Quý IV/2010
Thuyết minh bổ sung báo cáo tài chính
26/01/2010
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
22/01/2010
Báo cáo tài chính Quý III/2009
* Bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
* Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
30/10/2009